face1 face2 face3

 

1 ) งานศึกษาความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาออกแบบด้านวิศวกรรม การประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เป็นต้น

2 ) งานศึกษาวางแผนด้านการจราจรและขนส่งในเมืองและภูมิภาค

3 ) งานศึกษาวางแผนพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและทางด่วน

4 ) งานศึกษาวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

5 ) งานศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS)

6 ) งานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาและผังเมือง

7 ) งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง อาทิ การสำรวจปริมาณจราจร การสำรวจความเร็วในการเดินทาง การสำรวจจุดเริ่มต้น - จุดปลายทางของการเดินทาง เป็นต้น

8 ) งานศึกษาคาดการณ์ปริมาณจราจรและปริมาณผู้โดยสาร

9 ) งานศึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

10 ) งานศึกษาออกแบบด้านวิศวกรรมจราจร รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง

11 ) งานศึกษาผลกระทบด้านการจราจร อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัย เป็นต้น

12 ) งานศึกษาและออกแบบที่จอดรถ รวมถึงแนวทางการจัดการจราจรภายในพื้นที่โครงการ